telefon_189x199

Informasjon om varslingssytemer og CDM for V/A-kunder

Skjervøy kommune  har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne. Via UMS ServiceVarsling  (levert av UMS – Unified Messaging Systems AS), sørger Tek...
renobil_100x54

Vedtatt i Skjervøy kommunestyret 17. juni - 13

Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice as

Skjervøy kommunestyre har vedtatt ny forskrift for renovasjon og slammtømming i Skjervøy kommune. Forskriften tredde i kraft 1. oktober - 13

Høringsfrist 09.september 2013

Revisjon av kommuneplanens arealdel

I henhold til plan- og bygningslovens kap 11 og §11-13 varsles med dette at Skjervøy kommune har startet arbeidet med revisjon av kommuneplanens areal...

Alle veier skal nå ha eget navn - du kan foreslå navn

Tildeling av veinavn i Skjervøy kommune

I dag er det bare Skjervøy sentrum som har offisielle vei adresser. Derfor inviterer Skjervøy kommune både privatpersoner og lag og foreninger til...

Høringsfrist 02.01.2013

Varsel om oppstart med felles kystsoneplan for kommunene Nordreisa og Skjervøy, samt utlegging av planprogram til offentlig ettersyn

I henhold til plan- og bygningslovens kap 11 og §11-13 varsles med dette at kommunene Nordreisa og Skjervøy har startet arbeidet med utarbeidelse av f...
Web levert av CustomPublish AS