Badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. - meldeplikt

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Før badeanlegg (som også inkluderer bassengbad, badstuer og boblebad) tas i bruk og ved endringer i driften, skal eieren gi kommunen melding om alle forhold som kan virke inn på helse, hygiene eller trygghet for brukerne. For boblebad spesielt skal meldingen blant annet inneholde opplysninger om boblebadets utforming og modell/type.

  Badeanlegg skal ha tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold. De skal være utformet slik at ulykker forebygges. Personellet skal ha opplæring i personsikkerhet og det skal utarbeides instrukser for brukerne. I bassengbad skal det tas jevnlige prøver av vannkvaliteten. 

  Målgruppe

  Eiere av badeanlegg som er tilgjengelig for allmennheten, inkludert bassengbad, badstu og boblebad

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Søknaden sendes til

  Skjervøy kommune, Teknisk etat

  postboks 145 G

  9180 Skjervøy

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Hvis meldingen avdekker forhold som er i strid med kravene til helsemessig forsvarlig drift, kan kommunen gi pålegg om konsekvensutredning, retting, tvangsmulkt eller stansing av virksomheten.

  Kommunen vil utøve et faglig skjønn. Det må være et rimelig forhold mellom nytte og kostnad ved et tiltak.

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtak om pålegg innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Teknisk etat
  Telefon:77 77 55 20
  Epost:post@skjervoy.kommune.no
  Postadresse:Postboks 145 9189 SKJERVØY
  Besøksadresse:Skoleveien 6 9180 SKJERVØY
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2018-10-08 12:27
Web levert av CustomPublish AS