på vegne av forslagstiller Artic Innovation kunngjøres herved at det ihht plan- og bygningslovens §12-14 er igangsatt planarbeid på gnr 69 bnr 841 på Skjervøy. Hensikten med arbeidet er  å tilrettelegge for et anlegg knyttet opp mot turisme, overnatting og servering.

Innspill eller kommentarer i forbindelse med planarbeidet sendes innen 01.09.16 til:

OHC arkitektur & design as

Frognerveien 22

0263 Oslo

 

Spørsmål i tilknytning til pågående planarbeid kan rettes til:

sivilarkitekt Ole Henrik Christensen

mobil: 922 82 522  e-post: ohc@ohc.no