Kontrollutvalget består i inneværende periode av:

Medlemmer                                                   Varamedlemmer

Geir Helgesen (leder)

 

1. Paul Stabell

 

 

2. Merete Robertsen

 

 

3. Jørn Roar Larsen

Nils Alm (nestleder)

 

1. Elin Johannessen

Irene Sandnes

 

2. Tommy Nilsen

Marius Larsen

 

3. Liv Wang

 

 

4. Vitginia Anette vitler

 

 

5. Rolf Edgar Johansen

Vidar Brox-Antonsen

 

1. Arnfinn Pedersen

 

 

2. Ellen Reiersen

 

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontrollorgan.  Kontrollutvalget er pålagt en del faste oppgaver i kommunelovens kapittel 12 og kontrollutvalgsforskriften.

Kontrollutvalget skal:

-Påse at kommunens regnskap blir ført på en betryggende måte

-Føre kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak

-Påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon

-Påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper

-Påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte

-Påse at forhold som blir påpekt av revisjonen følges opp

I tillegg til dette skal kontrollutvalget også utføre de kontrolloppgaver kommunestyret ber kontrollutvalget om å gjøre.

Kontrollutvalget har anledning til å undersøke alle forhold ved den kommunale forvaltningen, men har ikke adgang til å overprøve politiske prioriteringer.

Formålet med kontrollutvalgets virksomhet er i stor grad å sikre den folkevalgte, demokratiske styringen av kommunen ved å påse at den kommunale myndighetsutøvelsen skjer i henhold til politiske vedtak og ikke vilkårlig.  Likeledes skal kontrollutvalget bidra til å sikre likebehandling og avdekke korrupsjon. Korrupsjon innebærer at noen som opptrer på vegne av kommunen lar sin saksbehandling påvirkes av mulighetene for å skaffe seg selv – eller andre – uberettigede fordeler.  Ved korrupsjon tilsidesettes de regler og vedtak kommunen skal styres etter.

Det er av største viktighet at forskjellsbehandling og korrupsjon avdekkes også i norske kommuner.  Til hjelp i forbindelse med dette arbeidet viser all erfaring at kontrollutvalget og kommunens revisjon trenger opplysninger fra personer som kjenner til eller har mistanke om forskjellsbehandling eller korrupsjon.

Kontrollutvalget tar i mot henvendelser fra alle – og alle henvendelser blir gjennomgått og tatt opp til behandling. Kontrollutvalget vil i første omgang vurdere om henvendelsen gir grunnlag for opprettelse av egen sak.  Kontrollutvalget beslutter selv hvilke henvendelser som fører til opprettelse av sak, og hvordan saken skal behandles.  Det må presiseres at kontrollutvalget ikke er en klageinstans. Avslag på søknader kan for eksempel ikke klages inn for kontrollutvalget. Kontrollutvalget utfører systemkontroll på vegne av kommunestyret, og dermed indirekte på vegne av alle innbyggerne i kommunen.

Henvendelser til kontrollutvalget rettes til kontrollutvalgets leder.

 

Kontrollutvalgets leder: Geir Helgesen

Tlf: 91 64 99 44

E-post: geir@rorleggerhelgesen.no

Saksforberedelse og øvrige sekretariatsoppgaver ivaretas av K-Sekretariatet IKS, som kan kontaktes på følgende måter:

 

Post:

K-Sekretariatet IKS

V/ Seniorrådgiver Bjørn H. Wikasteen

Postboks 6600

9296 Tromsø

Tlf: 77 78 80 43

 

E-post: bhw@k-sek.no
 

Revisjon av Skjervøy kommune utføres av KomRev NORD IKS: Postboks 823

9488 Harstad, Tlf. 77 04 14 00, E-post: post@komrevnord.no, hjemmeside: www.komrevnord.no

Web levert av CustomPublish AS