Stipendordningen har som mål å stimulere til ny kunnskap med relevans for regionen, Samarbeidet i Nord-Troms omfatter kommunenen Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. Stipendordningen er etablert i et samarbeid medllom flere utviklingsaktører i regionen.  

Studenter som kan søke stipend er de som skal skrive masteroppgave dette skoleåret. 
Vi legger ikke føringer på temavalg, men lenger ned har vi skissert noen mulige tema for masteroppgaven. 
Søknadsfrist 15.oktober 2016

Har du spørsmål, ta kontakt:
Berit Fjellberg 975 67 366
​Trude Indrebø 917 69 578

Mulige oppgavetema med Nord-Troms-relevans

 • Entreprenørskapssatsingen HoppIDÉ, en treårig (2016–2018), helhetlig satsing på grunnskolen, videregående skole og unge gründere – «følgeforskning», dokumentasjon av satsingen.
 • Ungdomssatsing. Nord-Troms Regionråd har hatt ungdomsprosjekt og satsinger siden 1998 og frem til i dag. Hva er resultatet av satsingen? – kvalitative studier.
 • Sykestuemodellen, et samarbeid mellom de fire nordligste kommunene i Troms. Det er ønskelig å få gjort en samfunnsøkonomisk analyse.
 • Natur, friluftsliv, forvaltning, geografi, reiseliv m.v.: 
  • Verdiskaping knyttet til verneområder i Nord-Troms, enten med fokus på evaluering av pågående arbeider og tiltak eller i forbindelse med metodikk der man ser på muligheter/mulighetsstudier.
  • Hensiktsmessig og effektiv organisering av reiselivet i hele Nord-Troms, der hele regionen er med – ev. i et perspektiv der man også ser over fylkesgrensen mot Finnmark. 
  • Bærekraftig reiselivsutvikling i Nord-Troms? Utvikling basert på Innovasjon Norges kriterier for dette, komparativt blikk mht. internasjonale trender og utviklingsmuligheter som er viktige.
 • Kultur – historie. Oppgave som skaffer til veie ny kunnskap om regionens historie og forhistorie med vekt på ett eller flere av følgende punkter:
  • Innsamling og/eller studier av vår immaterielle kulturarv, f.eks. musikk, sang, stedsnavn og fortellinger.
  • Kulturmøter gjennom forhistorisk og historisk tid belyst gjennom studier av immateriell og fysisk kulturarv/gjenstander.
  • Studier som bidrar til å skaffe til veie ny kunnskap om og/eller dokumenterer tradisjonelle håndverk som er i ferd med å gå tapt. 
 • Rekruttering. Hvordan skal det offentlige og bedrifter jobbe for å rekruttere ønsket arbeidskraft til Nord-Troms. Samspill mellom flere aktører? Hva gjøres andre steder? Sammenligninger.

 

SØK STIPEND HER: