Nord Troms Brannvesen

Nord Troms Brannvesen er et interkommunalt samarbeid mellom:

Kvænangen, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa kommune.

Administrasjon

Administrasjon i Nord Troms Brannvesen administreres av brannsjefen, Samarbeidet har sammensatt styre med rådmann/administrasjonssjef. Styret har utnevnt styreleder etter intensjonsavtalen. Brannsjefen rapporterer til styreleder.

Forebyggende avdeling

Forebyggende avdeling i Nord Troms Brannvesen består av feiertjenesten og tilsyn av særskilte objekter.

 

Feiertjenesten

Feiertjenesten blir gjort av Nord Troms Brannvesen sitt interkommunale samarbeid. Det er per dags dato tre feiere som tar seg av dette i de fire kommunene. Feiertjenesten tar seg av lovpålagte tjenester som feiing og tilsyn av fyringsanlegg.

 

Feiing

Feiing utføres etter behov, men ikke sjeldnere enn hvert 4. år. Feiertjenesten avgjør når og hvor ofte den enkelte skorstein skal feies, ut ifra gjeldende retningslinjer.

 

Tilsyn i boliger

Feiertjenesten utfører en viktig brannforebyggende jobb med tilsyn av fyringsanlegg. Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Skjervøys bygg med fyringsanlegg skal kontrolleres. Dette er fordi det oppstår alvorlige branner hvert år på grunn av feil og mangler ved fyringsanlegg.

I tillegg til informasjon om fyringsanlegg, vil vi informere om rømningsveier, elektrisk utstyr og lagring av brannfarlig materiale.

 

Vi ønsker en god dialog med kundene, og mener informasjon er nøkkelen til et godt forebyggende arbeid.

Nord Troms Brannvesen fastsetter ikke feie- og tilsynsavgiften. Denne blir fastsatt av kommunen bygget tilhører.

 

§13 Særskilte brannobjekt – Tilsyn

Etter brann- og eksplosjonsvernlovens §13 skal det føres tilsyn på følgende objekter:

  • Bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv

  • Bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet eller den virksomhet som foregår i dem, antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller hvor brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser

 

Kontaktinformasjon finner du her :   www.nordtromsbrannvesen.no

 

Nils-Arnold Nilsen

Brannsjef

Tlf.: +47 960 97 751 / 77 71 495

Epost: nils.nilsen@kvanangen.kommune.no