Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Du kan søke kommunen om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

  Tilskudd gis til

  • prosjektplanlegging
  • tiltak som ivaretar natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet
  • tiltak som bidrar til å hindre eller redusere forurensning.

  Målgruppe

  Foretak eller eiere som driver og/eller eier en landbrukseiendom. Landbrukseiendommer som eies og drives av stat, fylke eller kommune faller utenfor ordningen med mindre tiltaket er et fellestiltak der en eller flere tilskuddsberettigede landbrukseiendommer er med.

  Kriterier/vilkår

  • Landbrukseiendommen må ha en tilskuddsberettiget produksjon.
  • Vilkårene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd (§§ 2, 3 eller 4) må være oppfylt.
  • Vilkårene i forskrift om gjødselsplanlegging må være oppfylt.
  • Det skal føres journal over plantevernmidler som brukes.
  • Det må legges frem et kart over de disponible arealene for jordbruk, men også arealer med kulturminner, områder som er viktige for biologisk mangfold eller som er i risikosonen miljømessig.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Partnere

  Kommunen disponerer en årlig tilskuddsramme fra Fylkesmannen.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se jordlova §§ 3 og 18. Se også forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

  Lover

  Forvaltningsloven
  Jordlova

  Forskrifter

  Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

  Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket

  Retningslinjer

  Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) fra Landbruksdirektoratet

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn.

  Her er en liten film som viser hvordan du fyller inn det elektroniske skjemaet: Instruksjonsfilm for søker.

  Alle brev som gjelder søknaden vil bli sendt til din innboks i Altinn.

  Skjema


  Søknaden sendes til

  Skjervøy kommune Teknisk etat

  postboks 145 G

  9189 Skjervøy

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen avgjør søknaden om tilskudd og prioriterer søknader som er i tråd med kommunens tiltaksstrategi. Har du fått innvilget tilskudd, utbetales det etter skriftlig anmodning fra deg og når tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet. Du kan få utbetalt forskudd på bakgrunn av godkjent dokumentasjon etter hvert som deler av tiltaket er utført.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Teknisk etat
  Telefon:77 77 55 20
  Epost:post@skjervoy.kommune.no
  Postadresse:Postboks 145 9189 SKJERVØY
  Besøksadresse:Skoleveien 6 9180 SKJERVØY
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2018-10-11 13:29
Web levert av CustomPublish AS