kommunevaapen.png
toppbilde 1
toppbilde 2
toppbilde 3
Hjem > TOPMENU > 

Ihht møteplanen 1. juni 2015

Innkalling formannskap og næringsutvalg

Næringssakene blir ikke klar før neste uke. 

Ledige stillinger i Skjervøy kommune

Assistentstillinger skoler, barnehage og SFO

Ledige stillinger fra 1. august 2015 - i skole, barnehage og SFO

Søknadsfrist: 12. juni

Nå er også vedleggene lagt til:

Granskningsrapporten Skjervøy fiskeriutvikling AS

Dette er den offentlige versjonen; noen avsnitt er sladdet (fjernet) med hjemmel i Offl § 13.2, (forretningsmessige hensyn). Kontrollutvalget har fått - og kommunestyret vil få - den fullstendige versjonen. 

Vedlegget er på 30 MB, så vil ta noe tid å laste ned (avhengig av båndbredde). 

Innkalling med saksliste

Kontrollutvalgsmøtet 26. mai 2015

Granskningsrapporten vedrørende Skjervøy fiskeriutvikling AS blir ikke behandlet på dette møtet, men kontrollutvalget får en presentasjon av rapporten kl 14:00. 

Møtet er åpent, og interesserte - spesielt kommunestyrerepresentanter - oppfordres til å være til stede i kommunestyresalen. 

 

Tre kommuner representert i kommunestyresalen i Nordreisa

Status etter møtet tirsdag 10. mars

Tre kommuner samlet i møte om kommunereformen

Tirsdag 10.mars deltok representanter fra alle partiene i Skjervøy + rådmannen på et møte om kommunereformen i Nordreisa. Nordreisa hadde invitert oss til å starte en prosess med utredning om mulig sammenslåing i de seks Nord-Tromskommunene. Det møtte representanter fra Nordreisa, Kåfjord og Skjervøy. Representanter fra fylkesmann og KS møtte også.

Fullsatt kommunestyresal på Skjervøy

Fellesmøte Nord-Troms 4

Kommunereformmøte på Skjervøy

Onsdag 20.mai møttes formannskap og rådmenn fra Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Skjervøy i kommunestyresalen på Skjervøy. Temaet var kommunereformen. Alle kommunene er pliktig til å utrede et alternativ for kommunesammenslåing. Nå blir det utredning av Nord-Troms 4 som et alternativ. 

hus_95x95

Søknadsfrist 8. juni

Boligtilskudd

Kommunen mottar tilskudd fra Husbanken for videre tildeling. Det er 2 typer tilskudd; tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning.

Egengodkjenning

Detaljplan for Sandøra Industriområde

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, egengodkjente Skjervøy kommunestyre enstemmig i møte den 06.05.15 i sak 22/15 «detaljplan for Sandøra industriområde» med tilhørende bestemmelser.

Plandokumentene kan sees i Skjervøy rådhus og her på kommunens hjemmeside.

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra denne kunngjøringen.

Eventuelle klager merkes «detaljplan for Sandøra industriområde» og sendes skriftlig til Skjervøy kommune, postboks 145, 9189 Skjervøy, eller pr e-post til: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i medhold av plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må fremsettes skriftlig innen 3 år fra kunngjøringen.

Egengodkjenning

Detaljplan for utvidelse av Skjervøy Kirekgård

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, egengodkjente Skjervøy kommunestyre enstemmig i møte den 06.05.15 i sak 14/15 «detaljplan for utvidelse av Skjervøy kirkegård» med tilhørende bestemmelser.

Plandokumentene kan sees i Skjervøy rådhus og her på kommunens hjemmeside.

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra denne kunngjøringen.

Eventuelle klager merkes «detaljplan for utvidelse av Skjervøy kirkegård» og sendes skriftlig til Skjervøy kommune, postboks 145, 9189 Skjervøy, eller pr e-post til: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i medhold av plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må fremsettes skriftlig innen 3 år fra kunngjøringen.

Egengodkjenning

Dataljplan for Fylkesvei 866 - Langbakken

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, egengodkjente Skjervøy kommunestyre enstemmig i møte den 06.05.15 i sak 13/15 «detaljplan for fylkesveg 866 – Langbakken» med tilhørende bestemmelser.

Plandokumentene kan sees i Skjervøy rådhus og her på kommunens hjemmeside.

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra denne kunngjøringen.

Eventuelle klager merkes «detaljplan for fylkesveg 866 - Langbakken» og sendes skriftlig til Skjervøy kommune, postboks 145, 9189 Skjervøy, eller pr e-post til: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i medhold av plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må fremsettes skriftlig innen 3 år fra kunngjøringen.