Omsorgsboliger for utviklingshemmede

Besøksadresse:

Omsorgsboliger Malenaveien 2 og 4

Kontakt oss:

Postadresse:

Malenaveien 2
9180 Skjervøy

Virksomhetsleder:

Elisabeth Sørensen

Telefon: 777 75 682 / 41 67 46 99
E-post: elisabeth.sorensenn@skjervoy.kommune.no

Avdelingsleder:

Trond Sigurdsen

Telefon: 77 77 56 12

Bilde  164  1

Malenaveien 2 og 4 er en samlokalisering av heldøgns omsorgsboliger for voksne utviklingshemmede med ulike typer hjelpebehov. Samlokaliseringen består av 10 omsorgsboliger ordelt på 2 bygninger. I tillegg er det fellesareal med kjøkken/stue.

 

Bilde  165  1

Tjenestene er hjemlet i lov om sosiale tjenester og lov om helsetjenester i kommunen.

  • Tjenestens innhold baserer seg på individuell opplæring, veiledning og direkte hjelp/bistand i forhold til de ferdigheter som kreves for å bo/leve mest mulig selvstendig. Dette innebærer hjemmesykepleie, hjelp til å klare dagliglivets gjøremål, tilrettelegging av aktivitetstilbud og støttekontakt.
  • Hos oss er forskjellige yrkesgrupper representert. Her er hjelpepleiere, sykepleier og vernepleier. I tillegg har vi ulike samarbeidspartnere.

 


  1 / 5 
 
Omsorgsboliger for utviklingshemmede 
Omsorgsboliger for utviklingshemmede
Felles kjøkken
 


Web levert av CustomPublish AS