Instanser og berørte parter blir tilskrevet direkte.

De respektive plandokumentene vil også være lagt ut på Rådhuset til  Skjervøy kommune.

De som har merknader til planen blir bedt om å sende disse skriftlig til Skjervøy kommune, Postboks 145-G 9189 Skjervøy innen 16.02.15.

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av fritidsboliger med sjørelatert beliggenhet på Uløya i Skjervøy kommune. Planen vil med dette innebære fritidsboliger og naust med tilhørende adkomster og parkering. Planområdet omfatter 184 mål, dette naturlig avgrenset av egne eiendomsgrenser i nordøst og sør, samt hensynet til driveled for reindrift vest for detaljreguleringen.

Som del av detaljreguleringen vil 11 nye bygg implementeres med 9 eksisterende bygg, hvorav 3 av disse eksisterende er et naust, garasje og mindre kårstue. Detaljreguleringens 11 nye bygg innlemmer med dette 6 eksisterende bygg. Reguleringen har derfor måttet hensynta nye bygningers estetikk, størrelser og plassering knyttet opp mot eksisterende bygg og hensynet til ivaretakelse av kulturlandskapet, reindrift og det lokale preget av sjøkultur ved Bjørkestøl.

Landskapet innenfor tiltenkte privat regulering er preget av småvokst bjørkeskog og noe selje. Lokalt bærer eiere av området det særegne slektsnavnet Bjørkestøl- stedsnavnet er derfor sammenfallende med lokalitetens vegetasjon og Bjørkestølenes tilstedeværelse.

For øvrig kjennetegnes landskapet av det typiske kystlandskapet i Troms, hvorpå variasjoner og kontraster preger fjell og fjord.

Tiltenkte reguleringsplan vil med dette kunne være en positiv vri for lokalsamfunnet, kultur og øyas problematikk vedrørende avfolkning. Fritidsboligenes størrelse med maks 140 m2 BRA på 1-1,5 mål tomt virker å være i tråd med god «romslighet». Som et ekstra pluss i planen har man tilrettelagt for to naustområder med henholdsvis 4 naust innenfor hvert område.

Kjøreadkomst til Bjørkestøl går via ferge fra Rotsund til Uløybukt på Uløya. Fra fergeleiet vil det videre være om lag 4 kilometer kjøring nordover langs fylkesvei 342.

Nord- Troms Plankontor