Med hjemmel i plan - og bygningslovens § 12-12, egengodkjente Skjervøy kommunestyre enstemmig i møte den 12.10.2021 i sak 46/21 Områdeplan Skjervøy sentrum plan-id 5427201901 med tilhørende planbestemmelser og -kart.

Plandokumentene følger vedlagt.

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra denne kunngjøringen. Eventuelle klager merkes «Områdeplan Skjervøy sentrum plan-id 5427201901» og sendes skriftlig til Skjervøy kommune, postboks 145, 9189 Skjervøy, eller pr e-post til:

skj-teknisk@skjervoy.kommune.no.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i medhold av plan - og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må fremmes skriftlig innen 3 år fra kunngjøringen.