Planarbeidet er vurdert mot forskrift om konsekvensutredninger og omfattes av forskriften. Planarbeidet faller inn under § 2, bokstav f, om tiltak i vedlegg I som alltid skal utredes etter forskriften. Vedlegg I, punkt 1 omhandler "Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med en investeringskostnad på mer enn 500 mill. kr eller et bruksareal på mer enn 15 000 m2."

Det er utarbeidet forslag til planprogram, som redegjør nærmere for bakgrunn, eksisterende situasjon, rammer og premisser, alternativer, medvirkning, utredningsbehov, prosess og framdrift. Forslag til planprogram er vedlagt dette brevet.

Vedlegg: Forslag til planprogram for sSandøra industriområde Skjervøy kommune

Merknader til planvarsel og planprogram rettes til Nord-Toms plankontor v. Andreas Einevoll, innen 21. mars 2014. Tlf. 45438591 E-post: andreas.einevoll@kafjord.kommune.no.

 

Med hilsen

Andreas Einevoll

Arealplanlegger

Nord-Troms plankontor