Hovedmål med FYSAK:

Målsettingen med FYSAK er å bidra til at kommunene gjør systematisk bruk av tilpasset fysisk aktivitet i helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid. Skjervøy kommune vil arbeide for at alle skal drive fysisk aktivitet ut fra sine ønsker, forutsetninger og behov i nærheten av der de bor. Ut i fra dette er målgruppen hele befolkningen.

Hva kan FYSAK Skjervøy bidra med?

  • markedsføring av trim
  • mosjons -og andre lavterkselsaktiviteter
  • bistå med hjelp/veiledning ved søknad om støtte til aktivitet/innkjøp av ustyr til aktivitet
  • samarbeid og tilrettelegging av lavterskelaktiviteter

FYSAK midler

Tilskudd til lavterskel fysisk aktivitet og friluftslivsaktivitet

FYSAK-midlene er en tilskuddsordning sammensatt av midler fra Helsedirektoratets tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv og fylkeskommunale midler. Kriteriene ivaretar Helsedirektoratets krav for tildeling av midler.

Midlene lyses ut med forbehold om budsjettvedtak.

Her finner du kriteriene.

I kriteriene er utjamning av sosiale forskjeller i aktivitetsvaner og helse og fysisk inaktive særlig vektlagt. I den forbindelse kan denne sjekklisten være nyttig: Sosiale ulikheter i fysisk aktivitet – en sjekkliste for alle som jobber med fysisk aktivitet.

http://www.tromsfylke.no/Tjenester/Kultur/Tilskudd/FYSAKlavterskelfysiskaktivitet/tabid/2067/Default.aspx

 

Kontaktperson:  Rita Mathiesen, tlf. 77775576