Troms fylkeskommune sender med dette ut transportetatenes og Avinors forslag til Nasjonal Transportplan 2018- 2029 på regional høring. Vi ber særskilt om innspill fra kommuner, regionråd og partene i arbeidslivet.

Planforslaget finnes på følgende web-adresse: http://www.ntp.dep.no/Nasjonale+transportplaner/2018-2029/Plangrunnlag

Troms fylkeskommune ber om at innspill oversendes senest 3.mai år slik at disse kan hensyntas til Fylkestingets behandling av NTP-forslaget i juni.

 

Selv om frie initiativ er tillatt overfor departementene, vil Fylkestingets vedtak utgjøre regionens formelle høringsuttalelse. Uttalelsen vil oversendes Samferdselsdepartementet innen den nasjonale fristen 1.juli 2016. 

Departementet vil deretter utarbeide en Stortingsmelding som skal legges fram for Stortingets behandling våren 2017.

 

Ved eventuelle spørsmål eller uklarheter, ta kontakt med Troms fylkeskommune.