For å begrense smitte har Utdanningsdirektoratet satt i gang en rekke tiltak på skolen. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge.  Vi følger nå gult trafikklys.

Det er trygt for barn å gå på skolen

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Vi er spesielt opptatt av:

• Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke.

• Vask hender før dere kommer på skolen.

• God håndhygiene og renhold er viktig på skolen.

Ellers vil vi videreføre de fleste av tiltakene vi hadde i vår (unntak hjemmeskole og fast uteskole).

Hvordan vil skolehverdagen være?

Grønt nivå: Skolehverdagen vil være som normalt, men elever og lærere må unngå håndhilsning og klemming.

Gult nivå: Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager. Skolegården blir delt opp for å skille klassetrinn fra hverandre. Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger. 

Rødt nivå: Elevene vil bli delt inn i mindre grupper. Det kan være nødvendig at vi begrenser hvor mange elever som kan komme på skolen. Vi kan også be elevene møte opp til ulike tider. Vi må holde god avstand til hverandre, og elevene vil være mye ute, også i vanlige skoletimer.

Oppmøte på skolen

Alle elevene begynner på skolen 19.august.

2.-7.klasse begynner kl 08.30.

1.klasse har oppmøte på skolen denne dagen kl 09:00

Vi oppfordrer elevene til å komme på skolen nærmest mulig oppstartstidspunktet for å få minst mulig trengsel i skolegården - smittevern.

Organisering av skoledagen

Elevene i 1.-4. klasse og 5.-7.klasse har forskjellige tidspunkt på friminuttene. Skoleplassen deles opp i soner og hvert klassetrinn har sin tildelte sone. Klassene møter opp til sine faste inngangsdører morgen og etter friminutt. Se eget innlegg.

 Vi prøver å normalisere skoledagen og elevene følger ordinær timeplan. Det vil allikevel være flere smittevernhensyn som må følges i de forskjellige fagene. Dette vil elevene og foreldre bli nærmere orientert om fra den enkelte faglærer. Lærerne oppfordres til bruk av uteskole.

Skoleskyss  

Gult nivå: Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elevene bør holde avstand til andre, men det er ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever, selv om dette er et krav for andre reisende. 

Rødt nivå: Hvis elevene tar skolebuss eller annen transport, må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Elevene bør vurdere om det er mulig å ta annen transport til skolen. 

Opplæringsplikt for alle elever

Alle elever har krav på opplæring, og skolen skal sikre et godt opplæringstilbud til alle elever uavhengig om smittenivået er på grønt, gult eller rødt nivå. 

 

Har du spørsmål – ta kontakt med oss på skolen

 

Kristin Norheim

(rektor)