I Kommunestyrets møte 15,02,2021, sak 03/21 ble det fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyre detaljreguleringsplanen fv.8690 Storstein fergeleie, planID 201903, med plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse og tegningshefte slik den foreligger. Skjervøy kommune forplikter seg ikke økonomisk til investeringer eller drift av tiltaket gjennom dette vedtaket.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato, med frist 12.03. 2021. Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Troms- og Finnmark, men sendes via Skjervøy kommune, Teknisk etat, postboks 145, 9189 Skjervøy eller skj-teknisk@skjervoy.kommune.no.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må være fremsatt skriftlig for Skjervøy kommune innen tre år fra kunngjøring av vedtaket.