Klage

Etter § 12 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklages av dem som etter § 6 første ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Det gjelder eieren eller festeren i saker som gjelder navn på eget gårdsbruk eller eiendom, eller en lokal organisasjon med særlig tilknytning til et stedsnavn. Klagefristen ved offentlig kunngjøring starter fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gang. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet (Kartverket). Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

Klage som gjelder adresseparseller sendes Skjervøy kommune, PB 145, 9189 Skjervøy eller skj-teknisk@skjervoy.kommune.no, øvrige klager sendes til Statens kartverk, PB 600 sentrum, 3507 Hønefoss eller post@kartverket.no med kopi til kommunen innen 25.11.2022. Klagen skal grunngis, og grunngivingen må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder. Når man tar opp en klagesak, gjelder de samme saksbehandlingsreglene som for navnesaker ellers. Dersom vedtaket blir opprettholdt, sender Kartverket saken videre til Klagenemnda for stedsnavnsaker for endelig avgjørelse.

Spørsmål kan rettes til skj-teknisk@skjervoy.kommune.no