I henhold til Plan- og Bygningslovens § 12-8 og 12-3 varsles oppstart av reguleringsarbeid for Lauksletta Boligfelt på Arnøya.

Planforslaget ommfatter del av eiendommen gnr 66 bnr 20, som vist på kartutsnittet.

Forslag til planprogrammet vedlegges, og formålet er å tilrettelegge for boligbygging.

Opplysninger eller innspill til planarbeidet sendes AR-Ing as, postboks 112, 9189 Skjervøy, eller på e-post til

firmapost@aring.no  innen 3. september -18. Henvendelser bes merkes "Lauksletta Boligfelt"