Søknad i henhold til oppdrettsloven legges ut til offentlig ettersyn på Rådhuset,

Skjervøy kommune, 9189 Skjervøy

 

Søknad om ny akvakulturtillatelse

 

Lokalitet:                     Laukøy Øst

Posisjon:                     N 70003,906´ Ø 20053,417`  

Søker:                        Arnøy Laks AS, 9194 Lauksletta

Fiskeslag:                   Laks, ørret og regnbueørret

Anleggstype:              Plastmerder i rammefortøyning med flåte.

Maks biomasse:         3590 tonn

 

Utleggingstid er 30 dager fra dags dato. Eventuelle merknader sendes innen utleggstidens utløp til Skjervøy kommune, boks 145, 9189 Skjervøy.