Skjervøy kommunen vil holde åpent møte i kommunestyresalen den 05.06.19 kl. 18.00. for å informere og svare på eventuelle spørsmål omkring arbeide i Skoleveien, Eideveien og deler av Kirkegårdsveien.

 

Skjervøy kommune skal sanere vann- og avløpsledninger som ikke tilfredsstiller dagens krav til styrke, tetthet og bortledningssikkerhet. Som et ledd i dette arbeidet skal eksisterende vann- og avløpsnett i Skoleveien og Eideveien saneres. Kommunen ønsker med dette å informere alle berørte grunneiere om anleggsarbeidene og den planlagte fremdriftsplanen for arbeidet. 

BAKGRUNN
Igjennom en rekke internrevisjoner har kommunen avdekket et behov for oppgradering av VA-nettet og tilhørende installasjoner i Skjervøy kommune. For å utbedre VA-nettet, er det foreslått en rekke tiltak i rapporten "Forprosjekt rehabilitering, VA-ledningsnett, pumpestasjoner og vannbehandlingsanlegg på Skjervøy tettsted. Skjervøy kommune gjennomfører flere utbedringstiltak på eksisterende vann- og avløpsnett, og våren 2019 står Skoleveien og Eideveien  for tur.

Utbedringen/saneringen skal:

  • Sikre og forbedre vannforsyning i kommunen

  • Sikre god vannkvalitet iht. Forskrift om vannforsyning og

  • Få ned et unaturlig høyt forbruk på grunn av lekkasjer på ledningsnettet

  • Få ned driftskostnadene for VA-nettet (lekkasjer fører til økte driftskostnader for kommunen)

  • Sikre er forsvarlig bortledning av spillvann, regnvann/overvann

 

HVA ARBEIDENE OMFATTER OG LOKALISERINGEN


Arbeidene omfatter legging av nye vann-, spillvanns- og overvannsledninger, etablering av nye kummer og tilkobling av stikkledninger. Entreprisen berører Skoleveien og Eideveien med en total lengde på 1000 meter. Kart over traséene ligger ved dette brevet.

UTFØRENDE ENTREPRENØR OG PLANLAGT FRAMDRIFT

Foretaket Anlegg Nord vant anbudskonkurransen om utførelse av arbeidene. Planlagt oppstart for anleggsarbeidene er satt til medio Juni 2019. Arbeidene planlegges å være avsluttet innen 31.desember 2019. Hvorvidt asfaltarbeidene gjøres ferdig denne høsten eller den påfølgende sesong, er avhengig av om kommunen skal ha utført andre asfaltarbeider.

PRIVATE STIKKLEDNINGER SKIFTES

I følge forurensningsloven § 22 og Plan- og Bygningsloven §§ 31-3 og 31-4, kan kommunen ved utbedring av vann- og avløpsledninger kreve at eier av tilknyttet stikkledning foretar en tilsvarende utbedring.

 

Samtidig som kommunen skifter ut sine hovedledninger, vil de private stikkledningene bli inspisert for å avgjøre ledningenes tilstand. Stikkledninger er de ledningene som leder vann og avløp mellom den private eiendommen og de kommunale hovedledningene. For de stikkledninger som viser seg å ikke være i forsvarlig god stand vil kommunen be om samtykke til å rehabilitere disse. Eier av den enkelte stikkledning vil bli kontaktet om dette etter at inspeksjonen er utført. Eier må selv bekoste rehabiliteringen på den private stikkledningen.  

 

Begrunnelsen for å skifte ut de private stikkledningene er å:

  • Sikre en forsvarlig vannforsyning til beboerne

  • Sikre en forsvarlig bortledning av avløpsvann

  • Hindre at avløpsvann lekker ut og forurenser drikkevann og grunnvann

  • Hindre at drikkevann lekker ut av ledningsnettet

SAMTYKKE TIL UTBEDRING AV PRIVAT STIKKLEDNING

Dersom du som eier av den private stikkledningen samtykker til rehabiliteringen, ønsker Skjervøy kommune å utføre denne samtidig med de øvrige arbeidene i veien. Ved et samtykke blir den enkelte eier fakturert i etterkant iht. kommunens avtalte priser med utførende entreprenør. Prisene ansees konkurransedyktige da de er avtalt etter en offentlig anbudskonkurranse.

 

Dersom du som eier av den private stikkledningen ønsker å benytte en annen entreprenør for å utføre rehabiliteringen, godkjennes dette av kommunen under forutsetning av at entreprenøren er autorisert for utførelse (har relevant sentral/lokal godkjenning), og at eier selv søker kommunens byggesaksavdeling om byggetillatelse.

MANGLENDE SAMTYKKE, - PÅLEGG OM UTBEDRING AV PRIVAT STIKKLEDNING

Dersom du som eier ikke samtykker til rehabilitering av den private stikkledningen, vil kommunen utforme et pålegg om utbedring. Pålegget har lovhjemmel i Forurensningsloven § 22 og Plan- og bygningsloven § 31-3 jf. § 31-4. Begrunnelsen for å pålegge rehabilitering er bl.a. å hindre at avløpsvann lekker ut i og forurenser grunn- og drikkevann, samt å sørge for god og forsvarlig kvalitet på drikkevannet frem til abonnentene. Pålegget vil være utformet som et enkeltvedtak jf. Forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b.

KOSTNADSESTIMATER VEDRØRENDE NY PRIVAT STIKKLEDNING

Skjervøy kommune er ansvarlig for hovedledningen (VA). Den private grunneier er ansvarlig for egen stikkledning fra påkoblingspunktet på hovedledningen og frem til egen bolig/bygning.

I dette prosjektet tar Skjervøy kommune alle kostnader med arbeidet for påkoblingen på hovedledningen og legging av de private stikkledningen ut av offentlig vei. Den enkelte grunneier må selv dekke kostnadene for legging av de private stikkledningene på den resterende delen frem til egen bolig/bygning. Hva den enkelte grunneiers kostnad vil bli er vanskelig å anslå nøyaktig i forkant, men vi har utarbeidet et eksempel på prisoverslag basert på erfaring fra tidligere lignende prosjekter. Vi presiserer at dette kun er et eksempel, og at alle sider av arbeidsomfanget først blir endelig klarlagt når gammel grøft er gravd opp og kvaliteten på det eksisterende ledningsnett er identifisert.

EKSEMPEL PRISOVERSLAG

Som et eksempel har vi utarbeidet et prisoverslag som omfatter legging av ny vannledning med stoppekran og ny overvanns- og spillvannsledning med stake-/spylekum. I dette eksempelet har vi beregnet en grøft på 12 meter. Totalkostnaden vil da bli omlag kr. 20.000,- inkludert moms. 

Dersom noen av grunneierne langs traséene helt eller delvis har renovert eget ledningsnett i nær fortid, vil arbeidsomfanget og kostnadene bli redusert.

 

Vi håper denne informasjon er av tilstrekkelig karakter for den enkelte grunneier. Dersom du har behov for ytterligere opplysninger ber vi deg kontakte oss.

TRYGGHET OG FERDSEL

Skjervøy kommune har et høyt fokus på ulykkesforebygging gjennom anleggsperioden og vil aktivt drive koordineringsarbeid med tanke på trygg skolevei og øvrig trafikksikkerhet. Entreprenøren sørger for den daglige gjennomføringen av dette.

 

Anleggsområdet vil bli trafikkert med relativt store anleggsmaskiner. Det er svært viktig at publikum holder god avstand til disse og følger entreprenørens anvisninger.

 

Entreprenøren sørger for at områder som eventuelt blir brukt som skolevei, blir tilstrekkelig sikret. Kommunen ønsker en god kommunikasjon med beboerne og et godt samarbeid slik at anleggsarbeidet kan gjennomføres så smidig og effektivt som mulig. Dersom du som beboere i området har tilbakemeldinger, forslag, spørsmål eller anbefalinger, ta kontakt med Skjervøy kommune. 

KONTAKTINFO

For informasjon om anleggsarbeidene, kontakt Kjell Ove Lehne, Skjervøy kommune,
tlf. 90937495.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1