I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-3 varsles om oppstart av reguleringsplanarbeid for del av gnr. 68 bnr. 12 på Nikkeby, Skjervøy kommune, som vist med rød strek på kartutsnittet. Forslagsstiller er Knut Antonsen, Oslo.

Planarbeidet har til hensikt å legge til rette for næringsvirksomhet, turisme, fritidsboliger, kai og flytebrygge.

Området er ikke tidligere regulert og er avsatt til LNFR-formål i kommuneplanens arealdel. Planforslaget utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Opplysninger eller innspill til planarbeidet sendes til AR-Ing AS, postboks 112, 9189 Skjervøy, eller epost firmapost@ar-ing.no innen 1. april 2020. Henvendelse bes merket «Regulering Nikkeby».