Om tjenesten 
Det psykososiale kriseteamet følger opp berørte og pårørende i den akutte fasen av ulykker, kriser eller andre hendelser som gjør at man trenger øyeblikkelig bistand og oppfølging. Teamet kan hjelpe hvis behovet for bistand og oppfølging er større enn det vanlige hjelpeapparatet kan gi. Overordnet mål for tjenesten er å sikre at mennesker som på en særlig måte blir utsatt for belastninger, på grunn av direkte involvering i eller berøring av ulykker, katastrofer og liknende hendelser, får tilbud om nødvendig akutt hjelp og psykososial støtte. 

Tilbudet er gratis. 

Hvem sitter i teamet? 
Teamet er tverrfaglig sammensatt. De som er med i teamet er godt kjent med alle hjelpeinstanser og kan formidle, eller hjelpe til med å få tak i andre instanser etter behov. Dette kan for eksempel være sosiale tjenester, lege, barnevern, prest, PPT, familieveileder, NAV, samt andre innen pleie-/helse og omsorg. 

 Kommunens psykososiale team består av: 

Avdelingsleder/Fagleder rus- og psykisk helsetjeneste- Leder- tlf: 99242440 

Barnvernsleder-Tlf 99465938 

Ledende helsesykepleier-Tlf 91608953 

Avdelingsleder hjemmebaserte tjenester- Tlf 95826686 

Lege- Tlf 91858754 

Politi-Tlf 77760000 

Prest- Tlf 97037306  

 Hvordan aktiveres teamet? 
Teamet blir normalt varslet og aktivert av lege, politi, kommunedirektør eller ordfører i kommunen når det skjer større hendelser med behov for psykososial oppfølging. Hjelpen blir i første omgang konsentrert rundt nærmeste familie og omgangskrets. Behov for psykososiale tiltak i forbindelse med mindre hendelser og ulykker meldes normalt av skadestedsleder (politi) eller AMK/legevakt/lege, prest. 

Kontaktinformasjon 
Den instansen som er til stede, for eksempel politi eller lege skal fortløpende melde til teamet om hva som har skjedd, og om hvem som er rammet. Teamet vurdere da hvem de da kaller inn videre. 
Pårørende og etterlatte informeres om tilbudet, og får spørsmål om de ønsker kontakt med en gang, eller om de vil avvente noe. 
Utenom ordinær arbeidstid vil psykososialt team aktiveres via akuttinstansene; legevakt eller politi. 
Ved krise på dagtid mellom kl. 08:00 – 15:00 kontaktes legekontoret, politi (tlf. 112) eller avdelingsleder/fagleder rus- og psykisk helsetjeneste. 

Ved krise: 113, eller 116117 (dag/kveld/helg) 

 Psykososialt team som ressurs 
Kriseteamet gir omsorg og støtte til familier som har opplevd brå og uventet død av nærstående i forbindelse med selvmord, ulykker, akutt sykdom, voldshandlinger, barnedød, eller rammede/overlevende som har vært utsatt for livstruende/traumatiske hendelser. Gjelder også når ulykken har skjedd utenfor kommunen. Teamet kan også benyttes når en har opplevd situasjoner som man føler er vanskelige å håndtere eller når man er i en situasjon som man opplever som belastende. Kriseteamet er en ressurs både ved større hendelser og ved hendelser som rammer mindre grupper i lokalsamfunnet.  

Psykososialt team kan være en ressurs for andre organisasjoner, eksempel skoler, barnehager og bedrifter som blir rammet av kriser, ulykker og andre alvorlige hendelser. Fagpersonell kan for eksempel bistå med følelsesmessig gjennomgang av en alvorlig hendelse, samtaler, eller gi råd for intern håndtering. Samtidig er det viktig at den enkelte enhet/bedrift har etablert egne beredskapsplaner. Teamet er et supplement til det ordinære hjelpeapparatet, og vil være ei hjelp i en tidsavgrenset periode. Det er heller ikke meningen at teamet skal erstatte den hjelp og støtte som de rammede har ellers. Familie, venner og det øvrige nettverket er det viktigste grunnlaget for at mennesker skal komme seg gjennom kriser på en best mulig måte. 

Det er viktig å snakke med andre om det som har skjedd, selv om det synes vanskelig å dele tanker og følelser. Det kan være nødvendig å repetere hendelsesforløpet, eller deler av det sammen med andre. Hvordan vi mestrer de vanskelige situasjoner i livet er også et viktig utgangspunkt for videre utvikling. For noen mennesker som har opplevd spesielt sterke og dramatiske hendelser kan det være viktig og nødvendig med mer profesjonell hjelp. Kjennskap til normale krisereaksjoner og hvordan disse skal møtes, øker sjansen for at en skal komme gjennom en krise uten for store psykiske ettervirkninger. 

Støtte ved psykososiale hendelser er en tjeneste som gis ut fra Lov om kommunale helse- og omsorgs tjenester, og Lov om helsemessig og sosial beredskap. Har du behov for oppfølging etter en hendelse skal du i utgangspunktet benytte det vanlige hjelpeapparatet som for eksempel din fastlege. Legekontoret vil eventuelt henvise, eller ta kontakt med teamet om det ikke er kapasitet til oppfølging. Leder av teamet er avdelingsleder/fagleder for rus- og psykisk helsetjeneste i kommunen. Vedkommende har det koordinerende ansvar og vurderer behovet for aktivering av hele, eller deler av teamet.