Strandveien 106 - Offentlig ettersyn av privat reguleringsplan "Skjervøy Brygge"  gnr 69 bnr 841

1. gangsbehandling

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, vedtok Skjervøy formannskap enstemmig i møte den 21.02.2018 sak 09/18 at forslag til reguleringsplan "Skjervøy Brygge" l. gangs-behandling skal legges ut til offentlig ettersyn. Plandokumentene er vedlagt, eller kan sees på Skjervøy rådhus.

 

Merknader til planen merkes «reguleringsplan "Skjervøy Brygge», og sendes til Skjervøy kommune, postboks 145, 9189 Skjervøy eller pr e-post til: post@skjervøy.kommune.no.

Merknader må være sendt/levert kommunen senest 07.04.2018.