Det er Miljødirektoratet står bak prosjekt «Friluftsrådets Ferdselsårer», der Troms og Finnmark Fylkeskommune følger opp og koordinerer regionalt. Nord-Troms Friluftsråd har fått anledning til å delta i prosjektet sammen med fylkets øvrige friluftsråd. Friluftsrådet koordinerer arbeidet i alle fire medlemskommunene.

De fire planene inneholder både fellesinformasjon, samt informasjon som gjelder særskilt for hver enkelt kommune. «Temaplan for stier, løyper og friluftsliv» er valgt som navn på planen. Denne vil inngå som under-plan/ delplan til den kommunedelplan kommunene utarbeider som krav for blant annet å kunne søke spillemidler. Planarbeidet vektlegger prosessplanlegging i forhold til produktplanlegging. Planen som produkt er viktig i seg selv, men viktigere er den prosess som er igangsatt som følge av arbeidet i hver av de fire kommunene. For å lykkes må arbeidet videreføres og fortsette også etter politisk behandling i kommunene. Oppstarten har vært forankret på ulike måter i kommunene. Primært som en del av kommunens planstrategi, men også som et resultat av vedtak gjort av kommunedirektør.

Miljødirektoratet skriver i sin veileder: «Plan for friluftslivets ferdselsårer skal være et virkemiddel for å identifisere, ivareta og utvikle stier, løyper og leder som er viktige for vår utøvelse av friluftsliv». Dette har vært lagt til grunn for arbeidet med planen.

Planen for Skjervøy kommune ble behandlet politisk i kommunestyremøte 12.05.2022 i sak 23/22.

 

Samarbeid med Visit Lyngenfjord.

 

Skjervøy kommune følger opp et prosjekt i samarbeid med Visit Lyngenfjord vedrørende kartlegging/tilrettelegging av utfartssteder der parkering og avfallshåndtering skal belyses/avklares.

I den forbindelse ber kommunen om innspill på utfartssteder i kommunen som kan være aktuelle å prioritere. Det kan være allerede etablerte utfartsområder eller nye utfartsområder.

 

Høring Skjervøy kommune 2022-2026

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 sendes Temaplan Stier, Løyper og friluftsliv 2022-2026 på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  

Plandokumentene ligger som vedlegg.

Frist for tilbakemelding  

Frist for innspill er tre uker.   

  Innspill merkes med «Stier, løyper og friluftsliv» og sendes til:

Skjervøy kommune, Kultur – og undervisningsetaten, postboks 145, 9189 Skjervøy     

     Epost: kulturogundervisning@skjervoy.kommune.no        innen 08.06.2022.