LinjeProff as vil starte arbeidet i løpet av Februar, og vil holde på fram til Juli 2020.

På grunn av arbeidets art, vil dem være avhengig av å benytte motorkjøretøy for nødvendig transport av utstyr og mannskap.

Transporten vil foregå langs eksisterende stolpe-traseer/og fra/til offentlig vei, og vi vil med dette også varsle om bruk av ATV og beltegående kjøretøy langs eksisterende tele/el-linjer i kommunen, med hjemmel i Motorferdselloven § 4 første ledd boksstav b.

henvendelser i forbindelse med varselet, bes rettet til HMS-ansvarlig:

Finn Vollen, tlf:  950 22 893, eller mail:  finn@linjeproff.no