Dette gjelder

  • I medhold av havne- og farvannsloven § 36 kan kommunen i forskrift bestemme at det skal betales farvannsavgift for fartøy som anløper havn og innretninger for drift av akvakulturanlegg i kommunens sjøområde. I forskriften kan det fastsettes bestemmelser om differensiering av avgiften.
  • I medhold av havne- og farvannsloven § 8 kan kommunen gi forskrift om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i kommunens sjøområde. I forskriften kan kommunen sette andre fartsgrenser for fritidsfartøy enn de som er satt av statlig myndighet.

 

Innspill til arbeidet kan sendes til kommunen på epost skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Eller til Skjervøy kommune, postboks 145, 9189 Skjervøy.

 

Forslag til forskrifter vil sendes ut til berørte parter og legges ut til offentlig høring på kommunens hjemmeside før de tas opp til politisk behandling