Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig industriområde. Formålet med utvidelsen av Sandøra industriområde er å legge til rette for ytterligere areal for industrivirksomhet. Det vil bli lagt til rette for at uttatte fjellmasser på land vil bli lagt ut i sjøen for muligheter for etablering av kai.

Foreløpig planområde er markert med rød stiplet linje på kartutsnittet ovenfor og omfatter ca 166 daa. Skjervøy kommune har konkludert med at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning da planen er i samsvar med overordnet plan.

Merknader til arbeidet sendes skriftlig innen 21.02.2021 til Skjervøy kommune, postboks 145, 9189 Skjervøy, eller til skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Merk henvendelsen «Regulering Sandøra».