Kart med planavgrensning innenfor eksisterende plan.

 

 

 

Formålet med reguleringsendringen er å legge til rette for bedre og sikker adkomst til planlagt oppføring av treningshall. Planarbeidet medfører endring av eksisterende formål innenfor planområdet.

 

Området er utenfor aktsomhetsområdet for snøskred og steinsprang. Grunnundersøkelser er gjennomført og grunnforholdene vurderes som gode. Området er av Skjervøy kommune vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutgreiing (KU), da tiltaket er i samsvar med gjeldene reguleringsplan for området. Det er et utbygd området og en ny treningshall vil ikke ha vesentlig virkning for miljø eller samfunn. Med bakgrunn i dette mener vi at det ikke er behov for ytterlige konsekvensutgreiing.  

 

Spørsmål og merknader til planarbeidet kan innen 4 ukers rettes til:

Skjervøy kommune, Teknisk etat, postboks 145, 9189 Skjervøy

Epost: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no.

Merknader påføres arkivsak ID 21/1180