Kommunestyret i Skjervøy skal velge meddommere til:

  • Hålogaland lagmannsrett
  • Nord-Troms jordskifterett
  • Nord-Troms og Senja tingrett

Utvalget av meddommere skal ha en allsidig sammensetning og bestå av like mange kvinner og menn. En som velges som meddommer i lagmannsretten, er utelukket fra valg som meddommer i tingretten.
 

Det er fylkestinget som har ansvar for å velge utvalgene av skjønnsmedlemmer. Kommunen skal foreslå kandidater til utvalget til fylkeskommunen.

 

Jordskifteretten ønsker at meddommere skal ha kunnskap om ett eller flere av følgende tema:

  • Landbruk
  • Jakt og fiske
  • Reindrift i kommunen der dette kan være aktuelt
  • Entreprenørkompetanse, vegbygging

De fleste av sakene innebærer befaring. Meddommere må derfor ha normalt god helse og kunne ta seg fram i terrenget. 

Hva er en meddommer?

Bruken av meddommere i norsk rettsvesen har lange tradisjoner, og bygger på prinsippet om at du skal dømmes av dine likemenn.

Meddommerne skal være et representativt utvalg av innbyggerne. Både lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten skal ha egne utvalg av meddommere.

Som meddommer deltar du vanligvis i en-tre saker per år, men dette kan variere. En sak kan vare fra en halv dag til flere uker.

Det stilles en del krav til meddommerne, både med hensyn til alder og vandel. Blant annet må du være fylt 21 år og under 70 år, ha stemmerett og være valgbar til kommunestyret. Du må være norsk eller nordisk statsborger, eller folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene. Det er også et vilkår at du snakker og forstår norsk.

Enkelte yrkesgrupper har ikke anledning til å være meddommere. 
 

Domstolloven definerer hvem som kan velges som meddommer

Les mer om vervet som meddommer på domstol.no

Hva er et skjønnsmedlem?

Skjønnsmedlemmer brukes i saker i tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten når det skal utøves skjønn. Skjønn brukes mest i forbindelse med ekspropriasjon, og når områder blir vernet etter lov om biologisk mangfold. Skjønn kan også brukes i forbindelse med erstatning etter naturskade.

Skjønnsmedlemmer bør ha en spesiell fagkompetanse innenfor et fag, som for eksempel arealplanlegging, eiendomsutvikling, eiendomsvurdering, entreprenørskap, landbruk, økonomi eller arkitektur. 

Det er ingen øvre aldersgrense for vervet som skjønnsmedlem. Skjervøy kommune skal fremme forslag om skjønnsmedlemmer. Disse velges av fylkestinget i Troms.

Les mer om vervet som skjønnsmedlem på domstol.no