Det er mange gode grunner for å kartlegge og verdsette kommunens friluftslivsområder, blant annet for å:

• sikre god tilgang til friluftslivsområder og et godt friluftslivstilbud for befolkningen

• skape forutsigbarhet i arealplanleggingen

• unngå bit for bit utbygging og fragmentering av friluftslivsområder

• sikre at de viktigste områdene og arealgrunnlaget for mangfoldet av aktiviteter blir ivaretatt

• etablere et godt grunnlag for:

- utarbeiding av kommuneplanens arealdel

- utarbeiding av planer for grønnstruktur, marka og lignende

- enkeltsakssaksbehandling og konsekvensutredninger

- søknad om spillemidler og sikringsmidler og å utarbeide sti- og løypeplaner

- en målrettet innsats for å bedre tilretteleggingen for friluftsliv

- en målrettet forvaltning av friluftslivsområder

 

Skjervøy kommune har revidert arbeidet med kartlegging og verdisetting av friluftsområder, nå med fokus på nærfriluftsområder og sjønære friluftsområder.

Forslag legges ut for kvalitetskontroll i perioden 09.05.2018 – 30.05.2018. Eventuelle merknader og innspill til arbeidet sendes til Rita Mathiesen v/Skjervøy kommune post@skjervoy.kommune.no

24.05.2018: Oppdatert vedlagt info

 

·