Plandokumentene følger vedlagt.

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra denne kunngjøringen. Eventuelle klager merkes «Detaljregulering Steinbrudd Årviksand plan-id 5427202001» og sendes skriftlig til Skjervøy kommune, postboks 145, 9189 Skjervøy, eller pr e-post til:

skj-teknisk@skjervoy.kommune.no.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i medhold av plan - og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må fremmes skriftlig innen 3 år fra kunngjøringen.