Med hjemmel i plan -og bygningslovens§12-12, egengodkjente Skjervøy kommunestyre, enstemmig i møte den 21.09.2021, sak 39/21, reguleringsplan for Sandøra industriområde øst, plan-id 202101, med til hørende bestemmelser.

Plandokumentene kan sees på Skjervøy rådhus.

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra denne kunngjøringen. Eventuelle klager merkes «reguleringsplan for Sandøra industriområde østplan-id 202101» og sendes skriftlig til Skjervøy kommune, postboks 145 ,9189 Skjervøy, eller pr-post til:

 skj-teknisk@skjervoy.kommune.no.

 Eventuelle krav om erstatning eller innløsning, i medhold av plan -og bygningslovens§§ 15-2 og 15-3, må fremmes skriftlig innen 3 år fra kunngjøringen.