Arnøyhamn bygdelag har gjennom årene vært pådriver for mange ulike tiltak: Grendehuset, barnehage, eldreboligen, bygdebutikken, hamna, utleieboliger og scooterløype. Det nyeste prosjekt det jobbes med er helikopterlandingsplass.

Grendehuset er et samlingspunkt for arrangementer i bygda. Bygdelaget arrangerer sosiale sammenkomster på grendehuset; lørdagskafe, julekafe/julemesse, 17.mai arrangement. Det er store kostnader knytta til å ha et så stort hus; strøm, forsikring, vedlikehold og brøyting.  At folketallet i bygda går ned, gjør det utfordrende å betjene utgiftene som følger med huset da det ikke er så mye utleie, men mest egne arrangement. 

Fra grendehuset er det tilrettelagt skiløyper innover grunnfjorddalen. Bygdelaget har sørget for at det er mulig å parkere ved grendehuset når man skal benytte seg av den flotte turmuligheten.  Bygdelaget tok initiativ til å danne scooterforeninga.  Scooterløypa går fra brua og opp til Grunnfjordvatnet.

En arbeidsoppgave for bygdelaget, er at vi har et servicetilbud slik som bygdebutikken. Her har bygdas folk vært flinke til å jobbe dugnad da butikken ble pussa opp. Bygdelaget har støttet butikken ved kjøp av aksjer, og har representant med i styret. 

Det er viktig at det finnes attraktive botilbud i bygda. Eldreboligen som bygdelaget fikk bygget, har vært et viktig botilbud for eldre på Arnøya. Det er også sosial møteplass hvor eldre samles en gang i uka til forening. Bygdelaget tok også for noen år siden, initiativet til opprettelse av Kystboliger, og har støttet med aksjer. Bygdelaget har representant med i turistprosjektet i bygda. Bygdelaget har også vært pådriver for at Arnøyhamn fikk bedre havneforhold med molo. Havna er viktig for selskapet «Arnøytind» med mange arbeidsplasser, men også for de som har sjarker og fritidsbåter. 

Skolen er fortsatt en sosial møteplass, og da særlig gymsal og basseng. Hele øyas befolkning bruker basseng- og gymsaltilbudet. Bygdelaget legger til rette for kurs i livredning for basseng og hjertestarterkurs. Barnehagen ble starta opp av bygdelaget på slutten av 80-tallet. 

Store oppgaver står på vent. Skredsikring i bygda  og av veien på øya er helt nødvendig å få gjennomført fortest mulig.

Dette er de viktigste prosjektene Arnøyhamn bygdelag har arbeidet med de siste tiårene.  Bygdelaget ønsker alle velkommen til bygda, både de som kommer på besøk og de med planer om å bli her lenge.  Vi har en fantastisk natur og gjestfrie innbyggere.