Høring og offentlig ettersyn av forslag til Overordnet beredskapsplan for Skjervøy kommune

HØRINGSFRIST  16. SEPTEMBER  2018

 

 I henhold til Lov om kommunal beredskapsplikt §15 skal kommunen utarbeide en beredskapsplan.

«Beredskapsplanen skal inneholde en oversikt over hvilke tiltak kommunen har forberedt for å håndtere uønskede hendelser. Som et minimum skal beredskapsplanen inneholde en plan for kommunens kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon til befolkningen og media.

 

Beredskapsplanen skal være oppdatert og revideres minimum én gang per år. Kommunen skal sørge for at planen blir jevnlig øvet.»

 

Nåværende Overordnede beredskapsplan ble vedtatt i kommunestyret 18.06.2008. Den har vært gjort jevnlige små revisjoner av planen etter dette. Kommunestyret vedtok Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse i møte den 15.03.2017.

 

Det foreligger nå et forslag til en ny Overordnet beredskapsplan, som tar sikte på å gjøre kommunen i bedre stand til å ivareta våre plikter i forhold til samfunnssikkerhet og beredskap. Utkast til Overordnet beredskapsplan sendes ut på høring til berørte instanser jf. vedtak i formannskapet 27.06.2018 sak 37/18 med en høringsfrist på 2 måneder.

 

Alle som har interesse i Overordnet beredskapsplan for Skjervøy kommune som offentlige instanser som politi, brannvesen, helsevesen, Fylkesmannen, fylkeskommunen, andre kommuner, lag og foreninger og den enkelte innbygger inviteres til å komme med merknader og innspill.

 

Plandokumentet ligger som vedlegg på høyre side, men kan også ses i  Sentraladministrasjonen på Skjervøy Rådhus.

Plandokumenter:

Forslag til Overordnet beredskapsplan for Skjervøy kommune

Saksframlegg FS 37/18

 

Merknader og innspill sendes til: post@skjervoy.kommune.no

Eller Skjervøy kommune, postboks 145, 9189 Skjervøy

Høringsuttalelsene merkes FS 37/18- høringsuttalelse for «Overordnet beredskapsplan for Skjervøy kommune»

 

Høringsfrist 16. september 2018