Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier.

Fra 2020 ble det gjort endring i SMIL-forskriften, knyttet til hvem som er berettiget tilskudd. Det er åpnet for at privatpersoner også kan søke om tilskudd. Vi minner om at de samme vilkårene gjelder, slik at søker fortsatt må være eier eller leier av en landbrukseiendom, og drive en produksjon på denne som oppfyller vilkårene for å motta produksjonstilskudd. Eier kan også søke tilskudd selv om eier ikke driver selv. Vilkåret for at eier kan søke, er at det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på hennes eller hans eiendom, f.eks. ved utleie av jordbruksarealene.

Hovedmålet med Regionalt miljøprogram er å styrke miljøarbeidet i jordbruket og synliggjøre jordbrukets miljøinnsats i Troms og Finnmark.

Det kan innvilges tilskudd til gjennomføring av tiltak som ivaretar natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet. Det kan også innvilges tilskudd til gjennomføring av tiltak som bidrar til å hindre eller redusere forurensning eller risikoen for forurensning fra jordbruket.

Tilskudd innvilges på grunnlag av godkjente kostnadsoverslag for gjennomføring av tiltaket.

Det ytes engangstilskudd med inntil 70% av godkjent kostnadsoverslag. For særskilte tiltak for å ivareta biologisk mangfold, kan det ytes tilskudd med inntil 100% av godkjent kostnadsoverslag.

Se vedlegg:

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Formålet er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord ved å gi tilskudd til drenering av dårlig drenert jord med potensial for økt jordbruksproduksjon, samt å redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag.

Tilskudd kan gis til eier av eller foretak som leier tidligere grøftet jordbruksareal og som drenerer dette arealet. For planerte arealer kan det gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.

Søker må ha plan for dreneringen med kart, beskrivelse av tiltaket og den miljømessige virkningen av dette.

Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving, utgjør 2 500 kroner per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 38 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 2 500 kroner per dekar.

Tiltak der dreneringen både gir økt jordbruksproduksjon og reduserer faren for vannforurensing skal prioriteres.

Se vedlegg:

 

Søknad for begge ordningene leveres til Skjervøy kommune innen 23. juni 2023

For nærmere informasjon og veiledning, kontakt Chris Dybvad i Nordreisa kommune, tlf. 418 63 293, epost chris.dybvad@nordreisa.kommune.no.