I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 tredje og fjerde ledd varsler nå Skjervøy kommune oppstart av reguleringsplan for skitrasé. Formålet med denne reguleringsplanen er å kunne regulere et område som ikke har vært regulert tidligere til en ny skitrasé og friluftsområde for innbyggere av Skjervøy.

Området har Skjervøy kommune vurdert det til å utløse krav om Konsekvensutredning (KU), da tiltaket ikke har vært regulert tidligere. Dagens skitrasé vil bli endret og vil kunne ha vesentlig virkning for miljø eller samfunn. Med bakgrunn i dette vurderer vi at behovet for konsekvensutredning er til stede. 


Spørsmål og merknader til planarbeidet kan innen 8 uker rettes til:

Skjervøy kommune, Seksjon for teknisk drift og utvikling, postboks 145, 9189 Skjervøy

E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no. Merknader påføres arkivsak ID 22/214

 

Med hilsen
Markus Fagerholt
Arealplanlegger