Nord-Troms barnevernvakt

Skjervøy, Kåfjord, Kvænangen og Nordreisa oppretter felles barnevernsvakt for akuttsituasjoner

Barnevernvakta er tilgjengelig mellom kl. 15.30 og 08.00 på hverdager, og hele døgnet i helger og på helligdager. Kontakt barnevernvakta på telefonnummer

417 06 140

 

Alle kan varsle om en akuttsituasjon. En drøftingssamtale betyr ikke at saken tas inn som en bekymringsmelding. Drøftingssamtaler kan være anonyme i den forstand at barnevernvakta ikke vet hvem som tar kontakt eller hvem bekymringen gjelder.

 

 

Henvendelser på dagtid:

Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste: 96 09 51 13

Skjervøy barneverntjeneste:77 77 55 53

Kåfjord barneverntjeneste: 77 71 92 60

 

 

Når bør jeg ta kontakt:

Ta kontakt dersom du selv blir utsatt for, eller kjenner til at barn eller unge utsettes for:

  • vold eller vitne til vold

  • seksuelle overgrep

  • foreldre som ruser seg

  • omsorgssvikt

  • andre straffbare forhold

 

 

Når du tar kontakt blir følgende vurdert:

  • Om situasjonen kan avhjelpes av råd og veiledning

  • Om situasjonen er alvorlig og det bør sendes melding til den kommunen barnet bor i

  • Om situasjonen er akutt og hjelp må iverksettes raskt

 

 

Barnevernvakta er barneverntjenesten akuttberedskap. Primæroppgaven er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner. Alle tiltak barnevernvakta iverksetter, er hjemlet i lov om barneverntjenester.