Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, vedtok Skjervøy formannskap enstemmig i møte den 29,06,2016 i sak 33/16 at forslag til detaljplan «Prestegårdsjorda barnehage» datert 17,06,2016 skal legges ut til offentlig ettersyn. Plandokumentene kan sees i Skjervøy rådhus og på kommunens hjemmeside.

 

Merknader til planen merkes «Merknad detaljplan Prestegårdsjorda barnehage» og sendes til Skjervøy kommune, postboks 145, 9189 Skjervøy, eller pr e-post til: post@skjervoy.kommune.no

Merknader må være sendt/levert kommunen senest 19.09.2016.