Fylkesrådet vedtok 12. januar 2016 i sak nr 3/16 å sende ut Regional plan for friluftsliv, vilt
og innlandsfisk 2016-2027
med handlingsprogram for 2016-2019 på offentlig ettersyn og
høring. Høringsfristen er 23. februar 2016, og endelig vedtak gjøres i fylkestinget i mars.

Med den regionale planen for friluftsliv, vilt og innlandsfisk ønsker Troms fylkeskommune å
legge føringer for at alle i Troms skal ha mulighet til å drive friluftsliv som positiv aktivitet
for helse og trivsel. Planen skal også være retningsgivende for en bærekraftig forvaltning av
høstbart hjortevilt og innlandsfisk.

Planen møter nasjonale forventninger og legger føringer for et langsiktig arbeid på området.
Planen løfter den regionale friluftslivspolitikken, og skal legges til grunn for regional,
kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen.

Plandokumentene lastes ned på fylkeskommunens hjemmesider:
http://www.tromsfylke.no/Tjenester/Planlegging/Regionale-planer-og-strategier

Høringsinnspillene sendes til Troms fylkeskommune innen 23. februar 2016 på følgende
adresse: postmottak@tromsfylke.no eller Troms fylkeskommune, postboks 6600, 9296
Tromsø.