Tiltakshaver er Skjervøy kommune. Prestegårdsjorda ligger sør for idrettsanleggene på Skjervøy, med adkomst fra Kirkegårdsveien. Planområdet er på ca 12 da. Planområdet er omkranset av Kirkegårdsveien i nord, Idrettsveien i øst, St. Hanshaugen i vest og Skjervøy kirke i sør.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for Offentlig/privat tjenesteyting. Det er her snakk om å etablere en barnehage med inntil 4 avdelinger. 

Samt tilhørende infrastruktur. I gjeldende reguleringsplan er området regulert til boligformål. Kartutsnitt med stiplet linje viser planområdets avgrensning.

Det er vurdert konsekvensutredning, men en er kommet fram til at planen ikke faller inn under vilkårene for slik utredning.

 

De som har synspunkter eller faktiske opplysninger av betydning for planarbeidet kan henvende seg skriftlig til Skjervøy kommune, Teknisk etat, postboks 145, 9189 Skjervøy,

eller skj-teknisk@skjervoy.kommune.no  INNEN 21.09.15