BRANNVESENET NORD

Regionens kommuner har vedtatt ny samarbeidsavtale etter ny kommunelov, med virkning 01012020.

Avtale om brannvernsamarbeid 2020 følger ny kommunelov av LOV-2018-06-22-83

https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2018-06-22-83

Avtalen er justert for å ivareta samarbeidstiltaket og den enkelte samarbeidskommunes interesse på best mulig måte. Brannverntiltaket bytter navn ifra Nord Troms Brannvesen til BRANNVESENET NORD, dette for å ivareta kommunenes tilhørighet og framtidige endringer i regionen nord. Felles brannberedskap skal sikre samarbeidskommunene lik pris på tjenester som utføres av brannverntiltaket. Brannverntiltaket skal ha felles økonomiske mål innenfor de krav som stilles i lov og forskrift. Dette for å sikre optimal tjenesteyting for regionen nord.

 

BRANNVESENET NORD

Vår visjon er at vi skal sikre et tryggere samfunn der ingen skal skades eller omkomme i brann eller ulykke.

Følg oss framtidens brann & redning

 

Nils-Arnold Nilsen

Brannsjef / Daglig leder