Kommunestyrene i de respektive kommuner tar kommuneplanens arealdel for sjøområdene opp til revidering. Vedtakene er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens (pbl.) §§§ 4-1, 11-12 og 11-13, og prosessen skal gjennomføres i et interkommunalt plansamarbeid iht. pbl. §9-1.

Det ble informert om prosjektet i folkemøter i uke 3. Det ble varslet planoppstart 30.01.23.

Innspill til planen sendes til:

posttilteknisk@skjervoy.kommune.no innen 31.08.23 og merkes «Innspill til Kystsoneplanen»

 

Vedtatt planprogram og mer informasjon om kystsoneplanen finnes via kommunenes nettsider, under «Høringer»

Kystsoneplan 2023 - Skjervøy kommune (skjervoy.kommune.no)