Om bygget
Tomten har adresse Fiskenes 25, med gnr 69 bnr 800, og ligger innfor regulert område tilhørende detaljreguleringsplan «Fiskenes»,   tomten er regulert til «frittliggende småhusbebyggelse».

 

Tomtearealet er 2012,7m2.

 

Bygget er oppført i 1923 og er brukt som barnehage de 2 siste årene. Bygningen inneholder følgende:

Kjeller:
bruttoareal 78m2, bruksareal 0, innehar trapperom og 4 boder.
1 etg:
bruttoareal 150m2, bruksareal 137m2 og innehar lager, spiserom, kjøkken, bad, gang, garderobe 2 stk, vindfang, lager og trapp.
2 etg:
bruttoareal 115, bruksareal 90 m2 og inneholder personalrom, kontor, spesialrom, lager, gang, bad, bod og arkiv.

 

Skjervøy kommune lyser ut salgsobjektet (Solstua barnehage) som en konkurranse.
Skjervøy kommune ønsker primært at denne tomten skal utnyttes til et boligkompleks.

Bolig/tomtekjøpere sender inn prosjektbeskrivelse som redegjør for planen over denne tomten. Beskrivelsen må inneholde tegninger/situasjonsplan der det fremgår hvordan kjøper vil utnytte tomten, ihht. antall leiligheter, samt opparbeidelse av uteområde. Boligprosjektet skal være et prosjekt for selveie, boligbyggelag eller ordinært salg.

Prosjekter som møter behov som framkommer i boligpolitisk plan  og Kommuneplanens samfunnsdel vil bli prioritert. 

 Dette dreier seg om:

  • formålet med boligene.
  • prosjekt som har en god utnyttelse av tomten med tanke på antall boliger
  • hvordan tomten er utnyttet for å fremme et godt bomiljø. 
  • estetisk utforming i forhold til øvrig bebyggelse. 

Det gjøres ei helhetlig vurdering på bakgrunn av prosjektbeskrivelsen.

 

Eiendommen selges i den stand den fremstår til høystbydende og etter beste fremlagte byggeprosjekt som anvist ovenfor.

 

Tomten er ikke regulert til leilighetsbygg og må derfor omreguleres. Omreguleringen må stå for kjøpers regning. Bygningen på tomten er registrert i Sefrak- registrert og det kan innebære begrensninger i endring(er)

 

Rådmannen har fått delegert myndighet til å avgjøre salget på bakgrunn av innsendte prosjektbeskrivelse.

 

Visning av bygningsmassen samt kopi av takst,  gjøres/fås etter anmodning.


Kontaktpersoner teknisk sjef,  Kjell Ove Lehne   tlf. 90937495,  e-post kjellove.lehne@skjervoy.kommune.no

eller prosjektleder,  Einar Lauritzen   tlf 90360894,  e-post einar.laurizen@skjervoy.kommune.no  

 

Prosjektbeskrivelse og tilbud sendes elektronisk til skj-teknisk@skjervoy.kommune.no innen 01.10.2020 kl.12.00 og merkes Kjøp av Solstua barnehage.