Satsingen skal bidra til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning. Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

I følge den midlertidige forskriften som er utarbeidet til formålet skal det i vurderingen av søknadene om tilskudd legges særlig vekt på:

- i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensial

- i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak anses å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet

- hvor raskt tiltaket kan komme i gang

Les mer her (under "Næringsfondet").