Sentrumsplan/områdeplan er avgrenset til Skjervøy sentrum. Området begynner i nord ved Fiskenes silrenseanlegg og følger hele området på nedsiden av Strandveien frem til og med Skjervøyterminalen. Videre i planområdet inngår hotellet, kulturhuset og Kiilgården. Fra Nordveien og sørover frem til krysset inn til Malenaveien inngår en husrekke på øvresiden av Strandveien samt hele arealet ned til og med sjøen. Planområdet innbefatter også Industriveien, Hjalmar Mikalsens vei, Sandvåghaugan, campingplassen og Kveldssolveien fram til og med Stussnesmoloen.

Planen gjelder også for bensinstasjonen Shell, området fra Shell til steinbruddet (ved Rema 1000) og den gamle søppelfyllingen.

Videre inngår sjøområdet innenfor og noe utenfor moloene i havna.

Reguleringsplanen kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Som en del av varsling av oppstart er det utarbeidet planprogram i henhold til pbl §4-1, jfr § 12-9 som grunnlag for planarbeidet. Grunnet planens størrelse, omregulering av areal og mulige konsekvenser for samfunn og miljø er planen underlagt konsekvensutredning.

Det er to tema som skal konsekvensutredes:

  • Trafikk og transport
  • Miljø - forurensing, støy og lukt

Innkommende innspill og merknader vil eventuelt bli innarbeidet i planprogrammet. Etter høringen vil Skjervøy kommune fastsette planprogram for områdereguleringen.

Varsel om oppstart og planprogram ligger i høringsperioden ute på Sweco sine nettsider, på nettsidene til Skjervøy kommune www.skjervoy.kommune.no og til offentlig ettersyn på rådhuset i Skjervøy.

Eventuelle innspill kan sendes til Sweco Norge AS innen 05.04.2019 ved:
Milan Dunđerović
Tlf.: 986 63 381
E-post: milan.dunderovic@sweco.no
Postadresse: Sweco Norge AS
Hjalmar Johansens gate 23
Pb 931, 9259 Tromsø