Området er i arealdelen til kommuneplanen satt av til boligbebyggelse, skogbruk og annen veggrunn – teknisk anlegg. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende parkering og uteoppholdsareal. Tilkomst skal skje fra den kommunale vegen St. Hanshaugen (KV3000).

Reguleringsplanen omhandler gnr/bnr 69/1 og 69/1/269. Planområdet har et samlet areal på ca. 4.daa.

Området er av Skjervøy kommune vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutgreiing (KU), da tiltaket er i samsvar med kommuneplanens arealdel.

For mer informasjon kan du kontakta Omega Areal AS, tlf 975 40 000.

Eventuelle innspill til oppstart av planarbeidet kan sendes til:

Omega Areal AS, Kvassanesvegen 4, 5582 Ølensvåg eller      areal@omega.no  - innen 25.02.2021.