I medhold av plan- og bygningslovens § 12-3 og 12-8 varsles igangsetting av utarbeiding av detaljreguleringsforslag for industri-/forretningsområde ved Vågvannet i Skjervøy kommune.

Reguleringsarbeidet skal legge til rette for etablering av trelasthandel. Området er en del av gnr. 69 bnr. 1 og vil være ca. 4 dekar innenfor avgrensning som vist.

 

Eksisterende avkjøring til trafo planlegges benyttet som felles avkjøring.

 

Planområdet er regulert til tennisbane/friluftsområde i gjeldende reguleringsplan for Vågvannet friluftsområde. Det er ikke krav om konsekvensutredning.

 

Forslagsstiller er Skjervøy Byggeservice AS.

 

Merknader eller synspunkt som kan ha betydning for arbeidet sendes skriftlig innen 31. mai 2017 til:

AR-Ing AS,

postboks 112,

9189 Skjervøy,

eller til e-postadresse: firmapost@ar-ing.no