Høringsforslaget inneholder revidering av Kommunaldelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2016-2020, med endringer:

 

  • Friskliv og folkehelse har fått større plass, med egen handlingsplan for folkehelse
  • Friluftsliv er med i planen med hva som er etablert og planer fremover
  • Begreper er klargjort
  • Aktiviteter og anlegg som er gjennomført fra forrige periode
  • Kart over ulike områder som har fått spillemidler og søker om spillemidler

 

Vi ønsker at høringsinstansene også sier noe om hva dere ser for dere av fremtidig utbygging, planer og visjoner.

 

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.skjervoy.kommune.no

Vi ber om at høringsuttalelser sendes per brev eller epost til:

 

Skjervøy kommune
Kultur og undervisning
Postboks 145G
9189 Skjervøy

 

Kulturogundervisning@skjervoy.kommune.no

 

Høringsuttalelser er offentlig og kan bli publisert

 

Høringsfrist 25. november 2016.

 

Skjervøy kommune vil understreke at også andre enn dem som står på listen over høringsinstanser, er velkommen til å uttale seg i høringen.

Vi ber høringsinstansene vurdere om planen bør foreligge underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.