Det har vært gjennomført et forprosjekt i 2019 “Renovering av Skjervøy barneskole”. Forprosjektet hadde som hovedmål “å vise løsning av areal- og funksjonsprogram for barneskolen innenfor eksisterende bygningsmasse med riving/ tilbygg/ nybygg for å oppfylle nødvendig undervisnings- og administrasjonsareal”. Det er noen år siden forprosjektet ble ferdigstilt. Utviklingen innen undervisningssektoren gjør at det er behov for å vurdere hvordan nye undervisningsformer også bør ha betydning for utforming av skolebygget. Videre er det behov for å vurdere samlokalisering av svømmehall med ny barneskole. Årsaken er at svømmehallen må renoveres. Svømmehallen er etablert i ungdomsskolebygget. I tillegg er det i liten grad sett på muligheten for flerbruk av skolebygget. 

Skjervøy kommunes formål er å få bistand til gjennomføring slik at kommunen ender opp med et kunnskapsgrunnlag som skal bidra til å velge retning/ konsept i forhold til utforming av skolebygget for den nye barneskolen. Plenum Tjenestedesign AS skal ha prosessledelsen i innsikts- og idefasen for utvikling av Skjervøy barneskole. Dette arbeidet skal være ferdig i april 2024. Kunnskapsgrunnlaget skal legges til grunn i arbeidet med å utforme et beslutningsgrunnlag.

Teamet vil løse oppdraget  gjennom en systematisk, stegvis og iterativ designprosess med tre hovedfaser: Innsikt, idé/konsept og test. Vi vil ta utgangspunkt i den triple diamanten som er et rammeverk for designprosessen. Modellen illustrerer tre hovedfaser som bygger på åpne- og lukkefaser. Vi vil jobbe tett sammen med prosjektledelsen i Skjervøy kommune og involvere en rekke aktører i prosessen gjennom ulike metoder:

  • Elever og ansatte 
  • Innbyggere
  • Næringsliv
  • Kompetansetilbydere
  • Gründere
  • Besøkende
  • Utførende av bygg og anlegg