I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-3 varsles om oppstart av reguleringsplanarbeid for Strandveien 124 F, gnr. 69 bnr. 784 som vist med rød strek på kartutsnitt. Forslagsstiller er Skjervøy Byggeservice AS.

Formålet med planen er å tilrettelegge for oppføring av ett bygg med 9 boenheter fordelt på tre plan.

Planforslaget utløser krav om konsekvensutredning i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger; «Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan.»

Planforslaget gjelder del av Reguleringsplan for Indre Havn hvor det er avsatt til industriformål.

Det er laget forslag til planprogram som beskriver planlagt fremdrift og de forhold som på nåværende tidspunkt vurderes å ha betydning for planarbeidet. Planprogrammet kan sees på kommunens hjemmeside www.skjervoy.kommune.no

Opplysninger eller innspill til planarbeidet sendes til AR-Ing AS, postboks 112, 9189 Skjervøy, eller på e-post til firmapost@ar-ing.no innen 25. mars 2019. Henvendelse bes merket «Boliger Indre Havn».